Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na wykonanie i wyprodukowanie komponentów głównego szkieletu (ramy) Kalorymetru Elektromagnetycznego HADES ECAL, będącego częścią detektora HADES, zgodnie z udostępnianą przez Zamawiającego dokumentacją projektową, ich dostawę, montaż, instalację i przeprowadzenie testów w hali pomiarowej, w ośrodku FAIR, w Darmstadt HADES ECAL, wraz z innymi usługami szczegółowo opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz w stanowiącym jego integralną część wzorze umowy, Znak sprawy 80.272.22.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  Do pobrania:Załącznik A do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna

  Do pobrania:Załącznik nr 2 do umowy - dotyczący zakresu, harmonogramu i rodzaju usług

  Do pobrania: dokumentacja projektowa

   Termin składania ofert: 07.02.2017 r., godz. 10:00

  ( Uwaga: Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 04.05.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14