Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o bieżących postępowaniach


uj Ogłoszenia o bieżących postępowaniach uj


 • Zaproszenie z dnia 26 września 2017 r na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy przenośnego cytometru przepływowego wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Chemii UJ, ul.Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, nr 80.272.238.2017
 • Zaproszenie z dnia 25.09.2017 na dostawę klistronów dla synchrotronu SOLARIS w podziale na dwie części. Nr sprawy: 80.272.241.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 22.09.2017 r. do złożenia oferty na dostawę zestawów materiałów scyntylacyjnych do konstrukcji detektorów scyntylacyjnych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.241.2017)
 • Zaproszenie z dnia 18.09.2017r. do złożenia oferty w zakresie dostawy chromatografu i spektrometru UV-VIS dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy: 80.272.228.2017
 • Zaproszenie z dnia 11.09.2017 na dostawę kompletnego systemu magnesów (24 szt.) służącego do Szybkiej Korekcji Orbity elektronów wiązki w pierścieniu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS. nr sprawy 80.272.224.2017
 • Zaproszenie z dnia 06.09.2017 r. do złożenia oferty na dostawę mikroskopu świetlnego z kontrastem fazowym i Nomarskiego połączonego z kamerą cyfrową oraz komputerem z dedykowanym oprogramowaniem dla Instytutu Zoologii i Badań Biometrycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.221.2017)
 • Zaproszenie z dnia 09.08.2017 do złożenia oferty na dostawę biokompatybilnego kompaktowego systemu chromatografii cieczowej przeznaczonego do jednoetapowego oczyszczania białek na skalę laboratoryjną dla Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, nr 80.272.195.2017
 • Zaproszenie z dnia 08.08.2017 r. do złożenia oferty na wykonanie 140 macierzy z fotopowielaczy krzemowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.200.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 08.08.2017 r. do złożenia oferty dla dostawy aparatu DVS do zaawansowanych analiz sorpcji par dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.202.2017)
 • Zaproszenie z dnia 4.08.2017 do złożenia oferty na dostawę systemu centralnego backupu wraz z 36 miesięcznym wsparciem producenta, wdrożeniem i przeprowadzeniem szkolenia dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówiwień publicznych oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki, nr sprawy 80.272.193.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 01.08.2017 r. do złożenia oferty na dostawę komory rękawicowej przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej azotu lub argonu z wyposażeniem oraz systemu do oczyszczania rozpuszczalników wyposażonego w minimum 5 linii z wyposażeniem do poboru rozpuszczalników w atmosferze komory dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.196.2017)
 • Zaproszenie z dnia 31 lipca 2017 na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy terenowego wielokanałowego systemu do pomiarów respirometrycznych wraz z komorą z regulowaną temperaturą pomiarów dla Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7 w ramach grantu SONATA BIS 6 z NCN, nr umowy: UMO-2016/22/E/NZ8/00416, Projekt pt.: „Zmiany z wiekiem bilansu cieplnego jako czynnik odpowiedzialny za spadek reprodukcji z wiekiem: testowanie teorii ograniczenia poprzez rozpraszanie ciepła u ptaków i ssaków”, 80.272.188.2017
 • Zaproszenie z dnia 19.07.2017r. do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego w celu rozszerzenia funkcjonalności istniejącej infrastruktury dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Nr sprawy 80.272.185.2017
 • Zaproszenie z dnia 19.07.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komory rękawicowej do pracy w atmosferze beztlenowej i bez wilgoci dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Nr sprawy 80.272.182.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 14.07.2017 r. do złożenia oferty na dostawę elementów do rozbudowy spektrometru WITec 300 R o komponenty AFM dla trybu kontaktu oraz rozszerzenie przystawki mikroskopu AFM o tryb AC AFM dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.177.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 14.07.2017 r. do złożenia oferty na dostawę laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych dla Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.175.2017)
 • Zaproszenie z dnia 12.07.2017r. do złożenia oferty na dostawę stanowiska do pomiarów aktywności katalizatorów strukturalnych dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy 80.272.173.2017
 • Zaproszenie z dnia 12.07.2017r. do złożenia oferty na dostawę kompletnego systemu optycznego pomiaru długości pakietu wiązki elektronowej, zwanej dalej Streak Camera, dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy 80.272.150.2017
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowych elementów stanowiska do pomiarów elektrofizjologicznych metodą „patch clamp” z neuronów z fluorescencją o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 9, realizującego projekt pt. „Udział układu dopaminergicznego w indukowanej stresem odstawienia od matki podatności na zaburzenia odżywiania”, Znak sprawy 80.272.152.2017
 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego lasera o wzbudzeniu 633 nm wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych”, Znak sprawy 80.272.135.2017
 • Zaproszenie z dnia 07.07.2017r. do złożenia oferty na dostawę pomp próżniowych typu TSP (TitaniumSublimation Pump Cartridges) oraz typu SIP & NEG (Small IonPumps& NEG) wraz z kontrolerami oraz przewodami zasilającymi dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Nr sprawy 80.272.162.2017
 • Zaproszenie z dnia 03.07.2017 do złożenia oferty na dostawę serwera z wyposażeniem dla Wydziału Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul.Prof.S.Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków. 80.272.159.2017
 • Zaproszenie z dnia 30.06.2017 do złożenia oferty na dostawę spektrometru emisyjnego z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP- OES dla Wydziału Chemii UJ, ul.R.Ingardena 3, 30-060 Kraków, 80.272.143.2017
 • Zaproszenie z dnia 29.06.2017r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dostawy infrastruktury IT dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy 80.272.148.2017
 • Zaproszenie z dnia 26.06.2017r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy fabrycznie nowego mikrokalorymetru ITC dla Wydziału Chemii UJ, wraz ze szkoleniem dla 3 osób i instalacją w nowym budynku Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy 80.272.155.2017
 • Zaproszenie z dnia 20.06.2017 r. do złożenia oferty dostawy 2 szt. stacji pomiarowych promieniowania jonizującego gamma dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS nr sprawy 80.272.149.2017
 • Zaproszenie z dnia 02.06.2017 do złożenia oferty na dostawę automatycznego syntezatora peptydów dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków, 80.272.119.2017
 • Zaproszenie z dnia 01.06.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy na dostawę kompletnych pomp cyrkulacyjnych wraz z osprzętem dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris. Nr sprawy 80.272.125.2017
 • Zaproszenie z dnia 31.05.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy dostawy zestawu sprzętu niezbędnego do przygotowania próbek – techniki genetyczne, dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii . Nr sprawy 80.272.104.2017
 • Ogłoszenie z dnia 31.05.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do bezpośredniego wyznaczania stałych oddziaływania (kof, kon, KD, kobs) białko-białko, białko-ligandy niskocząsteczkowe, białko-ligandy wielkocząsteczkowe, ligandy wielkocząsteczkowe-ligandy wielkocząsteczkowe itp. pomiędzy immobilizowanym ligandem, a roztworem oddziałującego analitu, na preparatach nieznakowanych, z immobilizacją jednej z oddziałujących cząstek, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do niniejszego Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, ul. Gronostajowa 7, realizującego projekt: „Charakterystyka struktury i funkcji nowoodkrytych, unikatowych inhibitorów protez”, Znak sprawy 80.272.100.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 17.05.2017 r. do złożenia oferty na dostawę noża diamentowego ULTRA firmy DIATOME dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.113.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 17.05.2017 r. do złożenia oferty na dostawę mikrotomu rotacyjnego automatycznego dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (Nr sprawy: 80.272.112.2017)
 • Zaproszenie z dnia 15.05.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 4 zestawów do chromatografii niskociśnieniowej dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Nr sprawy 80.272.102.2017.
 • Zaproszenie z dnia 11.05.2017 r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wirówki szybkoobrotowej dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Nr sprawy 80.272.103.2017
 • Ogłoszenie z dnia 8.05.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego spektrofluorymetru UV-Vis-NIR do pomiarów luminescencji stacjonarnej, czasów życia fluorescencji oraz wydajności kwantowej emisji, przystosowanego do pomiarów próbek stałych, wraz z oprogramowaniem i niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania wyposażeniem dodatkowym, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi”, Znak sprawy 80.272.89.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 25.04.2017 r. do złożenia oferty na dostawę wagi Langmuira i systemu aktywnego tłumienia drgań dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (nr sprawy:80.272.94.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 25.04.2017 r. do złożenia oferty na dostawę zestawu do pomiarów spektroskopii odbiciowej w podczerwieni z transformacją Fouriera dostosowanego do współpracy z wannami Langmuir’a dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (nr sprawy:80.272.93.2017)
 • Zaproszenie z dnia 13.04.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu HPLC dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ. Nr sprawy 80.272.90.2017.
 • Zaproszenie z dnia 31.03.2017r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dostawę spektrometrów masowych dla potrzeb Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Nr sprawy: 80.272.80.2017
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 22.03.2017 r. do złożenia oferty dla dostawy spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. R. Ingardena 3, 30-060 Kraków. (Nr sprawy:80.272.68.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 24.02.2017 r. do złożenia oferty na na pozyskanie i opracowanie wysokiej jakości wizerunków archiwalnych fotografii dokumentacyjnych w ramach projektu „EURUS- katalog analogowej dokumentacji fotograficznej (1870-1998) dziedzictwa kulturowego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ze zbiorów IHS UJ, IHS UW i IS PAN dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.43.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 14.02.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrofotometru UV-VIS z akcesoriami dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy 80.272.46.2017.
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 09.02.2017 r. do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, przekazanie praw autorskich, wyprodukowanie komponentów, dostawa, montaż, instalacja, przeprowadzenie testów, cechowanie urządzenia cyfrowego Jagiellońskiego Pozytonowego Emisyjnego Tomografu J-PET dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.40.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 09.02.2017 r. do złożenia oferty dla dostawy dyfraktometru rentgenowskiego z wyposażeniem dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.39.2017)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 25.01.2017 r. do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, przekazanie praw autorskich, wyprodukowanie komponentów, dostawa, montaż, instalacja, przeprowadzenie testów, cechowanie urządzenia cyfrowego Jagiellońskiego Pozytonowego Emisyjnego Tomografu J-PET dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy:80.272.26.2017)
 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na wykonanie i wyprodukowanie komponentów głównego szkieletu (ramy) Kalorymetru Elektromagnetycznego HADES ECAL, będącego częścią detektora HADES, zgodnie z udostępnianą przez Zamawiającego dokumentacją projektową, ich dostawę, montaż, instalację i przeprowadzenie testów w hali pomiarowej, w ośrodku FAIR, w Darmstadt HADES ECAL, wraz z innymi usługami szczegółowo opisanymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz w stanowiącym jego integralną część wzorze umowy, Znak sprawy 80.272.22.2017
 • Ogłoszenie z dnia 17.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrofotometru UV-VIS z akcesoriami dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy 80.272.12.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla WFAiIS UJ. Nr sprawy 80.272.18.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy 80.272.17.2017.
 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego chromatografu gazowego z detektorem masowym GC/MS oraz wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych”, w ramach programu NCN OPUS 10 (UMO-2015/19/B/ST5/00950), Znak sprawy 80.272.634.2016 (Nr CRZP/UJ/634/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Zaproszenie z dnia 05.01.2017 r. do złożenia oferty na dostawę inkubatora laboratoryjnego z regulacją CO2 i temperatury, komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa oraz automatycznego wielodetekcyjnego czytnika do mikropłytek (transport, rozładowanie, wniesienie, montaż) dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr sprawy: 80.272.1.2017)
 • ogłoszenie z dnia 22.12.2016 o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z akcesoriami dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, Znak sprawy 80.272.689.2016 (Nr CRZP/UJ/689/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego mikroskopu sił atomowych AFM o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Skoniugowane nanoszczotki polimerowe – struktura molekularna a właściwości optyczne i elektryczne”, Znak sprawy 80.272.638.2016 (Nr CRZP/UJ/638/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu do elektroforezy o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Małopolskiego Centrum Biotechnologii, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7a, realizującego projekt EPTHERON, umowa STRATEGMED 1/233574/15/NCBIR/2015, Znak sprawy 80.272.590.2016 (Nr CRZP/UJ/590/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 8.12.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometru masowego dla Instytutu Fizyki UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/642/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 1.12.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy cytometru dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/586/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 01.12.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego chromatografu cieczowego HPLC z następującym wyposażeniem, tj. pompą, autosamplerem, diodowym detektorem UV/VIS, detektorem fluorescencyjnym oraz sprzętem komputerowym niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, realizującego projekt pt. „Modyfikacje długości łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda zwiększania wydajności fotosyntezy roślin”, Znak sprawy 80.272.587.2016 (Nr CRZP/UJ/587/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 14.11.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na wykonanie pasków scentylacynych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowaia: CRZP/UJ/N/493/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego detektora promieniowania rentgenowskiego do mikrotomografu komputerowego o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, ul. Łojasiewicza 11, Znak sprawy 80.272.513.2016 (Nr CRZP/UJ/513/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 09.11.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na dostawę systemu Seahorse XFp Exstracellural Flux Analyzer dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr postępowania: CRZP/UJ/N/554/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2016 r. o w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę instrumentu do pomiaru powierzchniowego rezonansu plazmowego do charakteryzacji ultracienkich monomolekularnych warstw typu SAM (Self-Assembled Monolayers) o grubości około 1-3nm, na potrzeby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Łojasiewicza 11, realizującego projekt: „Samoorganizujące się monowarstwy organiczne z karboksylową grupą czołową – w kierunku nowego standardu SAM” (projekt typu OPUS-10 – grant no. UMO-2015/19/B/ST5/01636), Znak sprawy 80.272.420.2016 (Nr CRZP/UJ/420/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatu SOP Real-Time PCR z wyposażeniem dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/501/2016.
 • Ogłoszenie z dnia 31.10.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komory hipoksyjnej dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/500/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.10.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na wykonanie 740 macierzy z fotopowielaczy krzemowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowaia: CRZP/UJ/N/492/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 12.10.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy o zasadach finansowania nauki na zaprojektowanie, zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu specjalistycznych stymulatorów do prezentacji bodźców dotykowych (tj. stymulator na palce, stymulator bębnowy) wraz z wyposażeniem dodatkowym (sprzęt komputerowy) i oprogramowaniem, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 6, realizującego projekt: „Zintegrowane stanowisko do badań z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, z neuronawigacją i zestawem do prezentacji bodźców wielomodalnych”, Znak sprawy 80.272.448.2016 (Nr CRZP/UJ/448/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.10.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na dostawę krwi do badań naukowych dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/N/447/2016)
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 05.10.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na dostawę analizatora wielkości i fenotypu nanocząstek dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr postępowania: CRZP/UJ/N/462/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego przezczaszkowego stymulatora magnetycznego wraz z wyposażeniem (cewki, stojaki, niezbędny do prowadzenia badań zestaw komputerowy do prezentacji bodźców wzrokowych) i zestawem do neuronawigacji o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 6, realizującego projekt: „Zintegrowane stanowisko do badań z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, z neuronawigacją i zestawem do prezentacji bodźców wielomodalnych”, Znak sprawy 80.272.397.2016 (Nr CRZP/UJ/397/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 28.09.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na dostawę części do budowy układu przepływowego do badań efektywności eliminacji lotnych związków organicznych z użyciem metody adsorpcyjno-katalitycznej dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/251/2016.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 22.09.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na zakup oraz dostawę .systemu do uzupełniania (LN2) ze specjalnym izolowanym termicznie dewarem i dwóch dodatkowych dewarów dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowaia: CRZP/UJ/N/376/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 13.09.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonym w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert na wyłonienie Wykonawcy dla zakupu oraz dostawy infrastruktury IT, kamer oraz odnowienie umów suportowych dla urządzeń sieciowych, serwerów oraz oprogramowania dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/392/2016 Znak: 80.272.370.2016
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 06.09.2016r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na zakup oraz dostawę spektrometru FTIR wielozakresowego do pracy w NIR i MIR z wyposażeniem dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowaia: CRZP/UJ/N/370/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 20.07.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki na przeprowadzenie badań terenowych metodą wywiadu bezpośredniego na reprezentatywnej próbie właścicieli gospodarstw rolnych, dla UJ w Krakowie. Znak sprawy 80.272.296.2016 (Nr CRZP/UJ/N/293/2016). Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 24.05.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4 pkt 8a ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na zakup oraz dostawę 12 detektorów (sensorów) mozaikowych dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znak sprawy 80.272.77.2016 (Nr CRZP/UJ/77/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 13.05.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4 pkt 8a ustawy PZP oraz ustawy o zasadach finansowania nauki na wykonanie dokumentacji projektowej, prototypu, wyprodukowanie komponentów, dostawę, montaż, instalację i przeprowadzenie testów głównego szkieletu (ramy) Kalorymetru Elektromagnetycznego HADES ECAL, będącego częścią detektora HADES, wraz z innymi usługami, w ramach Pakietu Prac Roboczych PSP 1.1.2.3.1, stanowiących część doświadczenia (eksperymentu) HADES, związanych z realizacją budowy Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami (Facility for Antiproton and Ion Research – FAIR GmbH), Znak sprawy 80.272.124.2016 (Nr CRZP/UJ/124/2016)
 • Ogłoszenie z dnia 30.11.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy materiałów laboratoryjnych dla WBBiB UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/N/438,439/2015.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.09.2015r o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch zasilaczy prądu dla magnesów kwadrupolowych pierścienia akumulacyjnego umieszczonych przed i za undulatorem synchrotronu Solaris. Nr sprawy CRZP/ UJ/N/347/2015
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 08.09.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy dla dostawy dwóch zasilaczy prądu dla magnesów kwadrupolowych pierścienia akumulacyjnego umieszczonych przed i za undulatorem synchrotronu Solaris, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/312/2015. Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 10.08.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy dla zakupu oraz dostawy 8 aparatów do warunkowania instrumentalnego szczurów wraz z jednostką sterującą, szokerami i generatorami dźwięku, dla potrzeb Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie, według zadań badawczych 5 - 8 (eksperymenty 2.1 – 2.4), w ramach grantu badawczego OPUS, Umowa nr UMO-2014/13/B/NZ4/00146. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/238/2015. Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 06.07.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy urządzeń mikrofalowych dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/222/2015. Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 09.03.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz dostawy dwóch (2) kompletów sztywnej, koncentrycznej linii transmisyjnej wysokiej częstotliwości, dużej mocy, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montażem oraz pomiarami i uruchomieniem kompletnego systemu wysokiej częstotliwości dla potrzeb zasilania głównych wnęk rezonansowych umieszczonych w ringu akumulacyjnym synchrotronu SOLARIS (tzw. Integracja systemu w.cz. dla pierścienia akumulacyjnego). Nr sprawy CRZP/UJ/N/73/2015 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 25.02.2015r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tzw. absolutnego ramienia pomiarowego, dla potrzeb projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I). Nr sprawy CRZP/UJ/N/51/2015 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.12.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy półautomatycznego urządzenia do wytwarzania kontaktów elektrycznych pomiędzy zminiaturyzowanymi urządzeniami i podzespołami elektronicznymi, tzw. wedle i ball bonder, wraz z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/738/2014 Zapraszamy do składania ofert
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 16.12.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i sprzedaży 2 sztuk taperów (ang.tapers), tj. wysoko zaawansowanych apertur próżniowych dla wiązki elektronów, dla potrzeb linii badawczej UARPES w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/640/2014 Zapraszamy do składania ofert
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 13.11.2014r. z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy aparatury elektronicznej dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/615/2014r. Zapraszamy do składania ofert.
 • Ogłoszenie z dnia 13 listopada 2014r z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mikroskopu STM/AFM z układem sterowania dla Instytutu Fizyki UJ, ul.Reymonta 4, 30-059 Kraków, CRZP/UJ/N/579/2014r.Zapraszamy do składania ofert
 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 15 płyt elektronicznych służących do odczytu detektora PET dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. (Nr sprawy: CRZP/UJ/N/577/2014) Zapraszamy do składania ofert
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 30.10.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, dostawy i instalacji klatki ołowianej dla dużej stacji pomiarowej ARPES przy synchrotronie SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/461/2014 Zapraszamy do składania ofert
 • Ogłoszenie z dnia 30.10.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 250 scyntylatorów dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. (Nr sprawy: CRZP/UJ/N/586/2014) Zapraszamy do składania ofert
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostarczenia 37 zestawów półsztywnych, koncentrycznych przewodów do monitorów pozycji wiązki w pierścieniu akumulacyjnym maszyny Synchrotron, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/481/2014 Zapraszamy do składania ofert
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 10.09.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zaprojektowania, dostawy i instalacji platformy pod stacje końcową dla linii eksperymentalnej opartej na magnesie zakrzywiającym w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/462/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 01.09.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu laboratoryjnego, tj. akcesoriów do aparatury PPMS, siatek EEG, spin-coater z uchwytem umożliwiającym powlekanie próbek i suszarki laboratoryjnej, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/412/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone]  Ogłoszenie z dnia 28.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komór laboratoryjnych, tj. zestawu do hodowli komórek adherentnych w warunkach kontrolowanego przepływu, systemu do inkubacji żywych komórek na mikroskopie odwróconym i komory laminarnej, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/410/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 28.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zasilaczy, tj. programowalnego zasilacza napięcia stałego 25/25/5 V, wielokanałowego systemu zasilającego HV z wyposażeniem, programowalnych zasilaczy napięcia stałego 30/30/5 V i zasilaczy laboratoryjnych napięcia stałego 30V 30A, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/409/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy platformy montażowej z jednostką pompową UHV, do integracji posiadanego przez Zamawiającego systemu kriogenicznego LT 4-probe firmy Oxford Instruments Omicron NanoScience, wraz z komorą preparacyjną i układem pompowym UHV, dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/395/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 19.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu pomp UVH z wyposażeniem i manipulatora próbek oraz zestawu pompowniczego, wraz z uruchomieniem i przetestowaniem, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/411/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 18.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatorów, wraz z uruchomieniem i przetestowaniem, tj. sond scyntylacyjnych i scyntylatorów spektrometrycznych, kamery CCD ze wzmacniaczem obrazu i oprogramowaniem, analizatora wielkości cząstek w roztworze z oprogramowaniem i wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/398/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 08.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy laserów i wyposażenia związanego z użytkowaniem laserów, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/N/396/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elektronicznego układu sterującego do kontroli głowicy RT STM/AFM z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/393/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu X-flesh detektora z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/392/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy ultraniskotłowego wielkopowierzchniowego spektrometru ALFA z wyposażeniem, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/399/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oscyloskopów do pomiarów sygnałów analogowych i cyfrowych oraz oscyloskopu przenośnego, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/397/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 07.08.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy spektrometrów cząstek korpuskularnych i promieniowania elektromagnetycznego, wielokanałowego toru spektroskopowego, zasilaczy wysokiego napięcia, generatora funkcji i oscyloskopu, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla WFAiIS UJ, przy ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/394/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 11.07.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu systemu pomiarowego do rejestracji macierzami wieloelektrodowymi z wyposażeniem, dla MCB UJ, przy ul. Gronostajowej 7A w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/319/2014 Zapraszamy do składania ofert.
 • [Postępowanie Zakończone] Ogłoszenie z dnia 20.05.2014r. o zamówieniu z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzenia do czyszczenia plazmowego preparatów z wyposażeniem, dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/N/8/2014 Zapraszamy do składania ofert.


 • Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14