Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.07.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego lasera o wzbudzeniu 633 nm wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych”, Znak sprawy 80.272.135.2017

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

   Termin składania ofert: 20.07.2017 r., godz. 09:00

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert, odpowiedzi na zadane zapytania

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie z dnia 02.08.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14