Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 31.05.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do bezpośredniego wyznaczania stałych oddziaływania (kof, kon, KD, kobs) białko-białko, białko-ligandy niskocząsteczkowe, białko-ligandy wielkocząsteczkowe, ligandy wielkocząsteczkowe-ligandy wielkocząsteczkowe itp. pomiędzy immobilizowanym ligandem, a roztworem oddziałującego analitu, na preparatach nieznakowanych, z immobilizacją jednej z oddziałujących cząstek, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do niniejszego Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-001 Kraków, ul. Gronostajowa 7, realizującego projekt: „Charakterystyka struktury i funkcji nowoodkrytych, unikatowych inhibitorów protez”, Znak sprawy 80.272.100.2017

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 09.06.2017 r., godz. 09:00

    Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

    Ogłoszenie z dnia 28.06.2017 r. o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14