Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 8.05.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego spektrofluorymetru UV-Vis-NIR do pomiarów luminescencji stacjonarnej, czasów życia fluorescencji oraz wydajności kwantowej emisji, przystosowanego do pomiarów próbek stałych, wraz z oprogramowaniem i niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania wyposażeniem dodatkowym, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi”, Znak sprawy 80.272.89.2017

  • Do pobrania:Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 18.05.2017 r., godz. 09:00

    Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 06.06.2017 r. o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14