Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2017 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki na zakup i dostawę fabrycznie nowego chromatografu gazowego z detektorem masowym GC/MS oraz wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Inżynieria stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych”, w ramach programu NCN OPUS 10 (UMO-2015/19/B/ST5/00950), Znak sprawy 80.272.634.2016 (Nr CRZP/UJ/634/2016)

 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  Termina składania ofert: 23.01.2017 r., godz. 09:00 25.01.2017 r., godz. 09:00

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia

  Do pobrania:Wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert i specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia

  Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie z dnia 06.03.2017 r. o udzieleniu zamówienia


  Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14