Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treć ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.10.2016 r. o postępowaniu o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonym na mocy postanowień art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy o zasadach finansowania nauki na zaprojektowanie, zakup i dostawę fabrycznie nowego zestawu specjalistycznych stymulatorów do prezentacji bodźców dotykowych (tj. stymulator na palce, stymulator bębnowy) wraz z wyposażeniem dodatkowym (sprzęt komputerowy) i oprogramowaniem, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, ul. Ingardena 6, realizującego projekt: „Zintegrowane stanowisko do badań z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, z neuronawigacją i zestawem do prezentacji bodźców wielomodalnych”, Znak sprawy 80.272.448.2016 (Nr CRZP/UJ/448/2016)

  •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

     Termin składania ofert: 19.10.2016 r., godz. 11:00

    Do pobrania:Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 27.10.2016 r. o udzieleniu zamówienia


    Dzia Zamwie Publicznych Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie :: 31-113 Krakw, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03 :: fax. +48 12 663 39 14